top of page

Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου (www.efikalogirou.com) υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με αυτούς, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου, καθώς και οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται από την Definitely Greece οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση. Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου, όπου περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), ο ίδιος ο ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Definitely Greece και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Definitely Greece. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπό μας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η εταιρεία «Definitely Greece Kft», που εδρεύει 1085 Budapest, József Krt. 69 fszt. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι: διεύθυνση 1085 Budapest, József Krt. 69 fszt. 1: , τηλέφωνο 6943564022, e-mail: hello@efikalogirou.com.
Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας στο privacy@efikalogirou.com. Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου.

Χρήση cookies


Εμείς στην Definitely Greece αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στη διαφάνεια σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Γι’ αυτό, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην

Πολιτική cookies.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες – προτροπές – συμβουλές


Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Definitely Greece.

Περιορισμός ευθύνης


Η Definitely Greece, στο πλαίσιο του νόμου αλλά και δεδομένης της φύσης και έκτασης του διαδικτύου, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει». Η Definitely Greece σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Η Definitely Greece δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

«Δεσμοί» (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους


Αυτή η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Ο ιστότοπός μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από σχετικούς συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου μας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Definitely Greece, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστοτόπου μας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστοτόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

bottom of page